Mousing Aroundsouri
Byenveni

Leson sa-a ap apran-n ou kouman pou itilize you konputè souri (mouse). Li chak paj e swiv enstriksyon yo pou-w montre kapasite ou pou itilize you souri.