Jwèt! Mousing Aroundmouse

Fè pratik souri-a avèk jwèt sa yo ki sou entenèt la:

Sèlman klike tou senp.
Bato batay Bato batay
Clasik jwèt la se plonje bato enemi ou an avan yo plonje pa ou!
Chekèz Chekèz
Clasik jwèt la. Ou konnen koman pou jwè li men eske ou konnen koman pou ou genyen la dan-l.
Konsentrasyon Konsentrasyon
Jwèt kat clasik la. Mete chak pè kat yo ansanm pou ou ka teste memwa ou.
Konekte 4 Konekte 4
Clasik jwèt la. Eske ou ka genyen 4 yon-n apre lòt anvan odinatè-a.
Otelo Otelo
Jwèt clasik la. Eske wap jwe avèk strateji ou byen sou chans.
Menm jwèt Menm jwèt
Klike de fwa sou gwoup blòk ki men-m koulè yo pou ou ka fè yo disparèt.
Sa mande pou ou kapab klike pi rapid epi anpil mouvman nan souri-a la
Gofè Gofè
Menm jan avèk krase a mol. Krase gofèyo le soti nan trou yo.
Pong Pong
Clasik jwèt akade la. Pafwa pi piti se pi plis.
Pinèz Rouj Pinèz Rouj
Pa kembe souri-a prè ti bèt rouj la tout tan yap kouri dèyè ou nan ekran la.
Atak ekstratèrès Atak ekstratèrès
Sove tè-a! Gide misil ou pou ale sou bato ekstratèrès s kap aproche yo.

Mande klike ak trennen
IQ jwèt IQ jwèt
Yon jwèt ki chaje avèk strateji. Fè tout moso yo vole jis rete Sèlman yon-n.
Pèg jwèt Pèg jwèt
Se yon lòt jwèt strateji pou sote pèg yo alantou tablo-a.
Lè degrengole Lè degrengole
Yon jwèt ki chaje avèk strateji e planifikasyon. Deplase machin la devan kòm dèyè jiskaske machin rouj soti nan pakin la.
Tou de Hanoi Tou de Hanoi
Yon jwèt kote pou-w transfere kare yo de yon plas a yon lòt.
smiley Sonje ke ou kapab utilize òdinatè ki nan bibliotèk la pou-w ka fè pratik jwèt sa yo nimpòt lèou nan bibliotèk la. sonje sinye nan pòt devan an epui mande koman pou ou antre nan paj jwèt la.  
Peze isi pou ou rekomanse leson an.
Peze isi pou ou rekòmanse.
Peze isi pou ale nan sit
bibliotèk Palm Beach County-a.