My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed on Mon, Oct 12 for Columbus Day. No materials are due on this day.
 
Triple "P" Parenting (Creole)
Lantana Road Branch
Sat, Aug 10, 2:00 pm
Samdi 10 Out. “Children’s Services Council” ki se yon òganizasyon ki okipel de kesyon timoun ap òganize yon pwogram pou pwomouvwa lasanté pi ankouraje endepandans fanmi yo,nan yon anviwònman kote pagen vyolans epi ki ofri pwoteksyon ak sa timoun ak jèn yo bezwen pou yo epanouyi. Pwogram saa ap pwomouvwa devlopman, avansman, lasanté ak konpetans sosyal jèn timoun. Nap diskite tou sou fason nou ka ede diminye ka vyolans sou timoun, pwoblèm konpòtman ak pwoblèm emosyonèl, delenkans abi dwòg, epi echèk akademik. Pwogram sa se pou tout moun kap elve timoun. (90 min.)
Preregister.